POPUP STORE 2024-2025

TOKYO - Shinjuku isetan, Ginza mitsukoshi
NAGOYA - Takashimaya nagoya
OSAKA - Hankyu umeda